Tạo Khoảng trống Câu tiếng Nhật
Tạo bài tập cho người học tiếng Nhật với khoảng trống

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Nhật điền đáp án. Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: I like watching television sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Sau đó, học viên có thể điền vào I like watching movies (television). Công cụ này có thể là phương án tối ưu khi không có đáp án đúng hay sai mà sẽ có nhiều không gian để học viên đưa ra câu trả lời của riêng họ.

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Nhật, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản. Chúng tôi có rất nhiều các bài tập tiếng Nhật khác như điền vào chỗ trống (với các đáp án đúng sai cụ thể) cũng như giúp tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Nhật.

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Nhật điền đáp án. Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: I like watching television sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Sau đó, học viên có thể điền vào I like watching movies (television). Công cụ này có thể là phương án tối ưu khi không có đáp án đúng hay sai mà sẽ có nhiều không gian để học viên đưa ra câu trả lời của riêng họ.

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Nhật, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản. Chúng tôi có rất nhiều các bài tập tiếng Nhật khác như điền vào chỗ trống (với các đáp án đúng sai cụ thể) cũng như giúp tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Nhật.

Other pages and resources

You may also be interested in: