Đếm Văn bản tiếng Nhật

Ký tự Hiragana   0
Ký tự Kanji   0
Ký tự Katakana characters:   0
Ký tự khác::   0
Tổng cộng:   0

Cách đếm từ văn bản tiếng Nhật

Dùng công cụ này để đếm xem có bao nhiêu ký tự Hiragana, kanji và Katakana trong một văn bản tiếng Nhật.

Dùng công cụ này để đếm xem có bao nhiêu ký tự Hiragana, kanji và Katakana trong một văn bản tiếng Nhật.

Other pages and resources

You may also be interested in: