Điền vào Chỗ trống Câu tiếng Nhật
Cách tạo bài tập tiếng Nhật bằng công cụ này

Đây là cách tuyệt hảo để tạo tài liệu học tập cho học viên tiếng Nhật. Công cụ này tạo các phiếu bài tập để kiểm tra xem học viên tiếng Nhật có biết đáp án cần điền vào chỗ trống không. Bạn chỉ cần nhập văn bản tiếng Nhật rồi chọn từng từ muốn làm đáp án. Các từ này sẽ hiện ở một ô riêng biệt để học viên lựa chọn. Có thể chọn phông chữ, cỡ chữ tiếng Nhật khác nhau; và khi in ra giấy, có thể chọn số trang muốn in "kèm đáp án" và số trang không kèm đáp án.

Đây là cách tuyệt hảo để tạo tài liệu học tập cho học viên tiếng Nhật. Công cụ này tạo các phiếu bài tập để kiểm tra xem học viên tiếng Nhật có biết đáp án cần điền vào chỗ trống không. Bạn chỉ cần nhập văn bản tiếng Nhật rồi chọn từng từ muốn làm đáp án. Các từ này sẽ hiện ở một ô riêng biệt để học viên lựa chọn. Có thể chọn phông chữ, cỡ chữ tiếng Nhật khác nhau; và khi in ra giấy, có thể chọn số trang muốn in "kèm đáp án" và số trang không kèm đáp án.

Other pages and resources

You may also be interested in: