Trình tạo Bảng Bingo Số bất kỳ tiếng Nhật

Tạo bảng bingo từ một khoảng số bằng chữ tiếng Nhật

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Nhật bất kỳ. Bắt đầu bằng cách nhập khoảng số mong muốn (vd: giữa 1 và 1000). Sau đó chọn kích thước của bảng: 3x3 hay 9 số, 4x4 hay 16 số, hoặc 5x5 hay 25 số. Các số bất kỳ trong khoảng đã chọn sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Nhật trên bảng bingo.Số ở vị trí bất kỳ trên các bảng khác nhau tức là cùng một số sẽ xuất hiện ở mỗi bảng nhưng ở những vị trí khác nhau. 

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng bingo không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số bằng chữ tiếng Nhật trong ngoặc.

Nếu bạn muốn tạo bảng bingo từ chính xác các số bạn chọn, chúng tôi có một công cụ khác để giúp bạn làm điều này. Đây là cách tuyệt vời giúp kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nhật, việc in ra giấy cũng rất đơn giản. Nếu muốn điền các số cụ thể, bạn có  thể dùng công cụ này.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Nhật khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống.

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Nhật bất kỳ. Bắt đầu bằng cách nhập khoảng số mong muốn (vd: giữa 1 và 1000). Sau đó chọn kích thước của bảng: 3x3 hay 9 số, 4x4 hay 16 số, hoặc 5x5 hay 25 số. Các số bất kỳ trong khoảng đã chọn sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Nhật trên bảng bingo.Số ở vị trí bất kỳ trên các bảng khác nhau tức là cùng một số sẽ xuất hiện ở mỗi bảng nhưng ở những vị trí khác nhau. 

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng bingo không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số bằng chữ tiếng Nhật trong ngoặc.

Nếu bạn muốn tạo bảng bingo từ chính xác các số bạn chọn, chúng tôi có một công cụ khác để giúp bạn làm điều này. Đây là cách tuyệt vời giúp kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nhật, việc in ra giấy cũng rất đơn giản. Nếu muốn điền các số cụ thể, bạn có  thể dùng công cụ này.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Nhật khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống.

Other pages and resources

You may also be interested in: